Polityka prywatności

HORTICO Spółka Akcyjna (HORTICO) zobowiązuje się do ochrony prywatności
użytkowników korzystających z internetu. Dla realizacji tego zamierzenia HORTICO
wdrożyła stosowną politykę.

Jeżeli użytkownik przekaże HORTICO dane osobowe poprzez stronę plantacote.pl lub www.hortico.pl lub www.e-hortico.pl, HORTICO będzie je traktować zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej polityce oraz przepisami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych.

Zwracamy uwagę, iż nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych.

HORTICO zapewnia, że dane osobowe będą:

 • przetwarzane rzetelnie,
 • przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem,
 • przetwarzane tylko w określonym, jednoznacznym celu,
 • przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego są gromadzone,
 • odpowiednio chronione,
 • gromadzone jedynie przez niezbędny okres.

 

Rodzaje danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika będą zbierane i przetwarzane na różne sposoby, gdy
użytkownik będzie kontaktować się z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w
tym naszych stron internetowych.

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, a
niektóre dane użytkownik może podać nam dobrowolnie. Będziemy informować o
tym, które dane osobowe są niezbędne, oraz o konsekwencjach odmowy podania
nam takich danych, co może m.in. oznaczać, że nie będziemy w stanie spełnić
żądania użytkownika.

Gromadzone przez nas dane osobowe można podzielić na następujące grupy:

 • Dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, tytuł, itp.
 • Informacje profilowe, podawane ewentualnie podczas tworzenia profilu lub konta,
 • Informacje dotyczące użytkownika, np. dane techniczne odnoszące się do użytkowania oraz przeglądania, zawierające adresy IP, z których odwiedzane były nasze strony www
 • Informacje podawane podczas wypełniania internetowych formularzy kontaktowych
 • W celach rekrutacyjnych na stronie www.hortico.pl mogą znajdować się informacje, dotyczące podania przez użytkownika określonych danych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym np.:
  • umiejętności,
  • znajomość języków,
  • doświadczenie zawodowe,
  • wykształcenie,
  • wiek,
  • płeć.

 

Po co przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i
co do zasady przetwarzamy je wówczas gdy:

 • użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, lub
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub naszego zobowiązania, lub
 • przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgodnych z prawem naszych działań biznesowych, a jednocześnie nie jest ono uważane za szkodliwe dla użytkownika, mamy na myśli np. o nasze działania dotyczące różnych opracowań związanych ze sprzedażą naszych produktów


Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika służy m.in.
następującym celom:

 • umożliwienie korzystania z naszych stron www,
 • realizacja naszych zobowiązań wynikających z obsługi klientów,
 • kontaktowanie się z partnerami biznesowymi w ramach normalnych relacji biznesowych
 • wysyłanie materiałów marketingowych, o ile użytkownik wyraził takie oczekiwanie,
 • zdobywanie wiedzy o naszych klientach w celu doskonalenia własnej oferty produktowej i własnego rozwoju organizacji,
 • tworzenie nowych działalności biznesowych,
 • rekrutacja,
 • realizacja obowiązujących wymogów prawnych.

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA.

Dane osobowe użytkowników mogą podlegać przekazywaniu w ramach Grupy
Kapitałowej HORTICO SA jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane.
Przekazywanie takich danych w ramach grupy jest możliwe wyłącznie o ile nie
podlega to ograniczeniom prawnym. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej HORTICO SA znajduje się na stronie www.hortico.pl

 

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych innym podmiotom
ograniczone jest do minimum. Ujawnienie bądź udostępnienie danych osobowych
stronie trzeciej jest możliwe np. w następujących sytuacjach:

 • podmiot świadczy usługi na naszą rzecz, np. usługi informatyczne,
 • podmiot świadczy dla nas usługi transportowe, logistyczne, marketingowe, itp. - podmioty takie są uprawnione jedynie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych,
 • wystąpi konieczność egzekucji bądź ochrony i obrony naszych praw,
 • użytkownik wyraził zgodę na ich udostępnienie stronie trzeciej.

 

Zgody użytkowników.

Niektóre z naszych działań w zakresie przetwarzania danych wymagają zgody
użytkownika. W takim wypadku użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w
dowolnym momencie. W wypadku wycofania przez użytkownika zgody na
przetwarzanie danych, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych
użytkownika, o ile i jakim zakresie, ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie
nie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Zwracamy uwagę, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na fakt zgodności z
prawem operacji przetwarzania danych osobowych, jakie miały miejsce do czasu
cofnięcia zgody. Należy także nadmienić, że skutkiem cofnięcia zgody może być
sytuacja, w której nie będziemy w stanie spełnić żądań użytkownika lub dostarczyć
mu naszych usług.

 

Ochrona danych.

HORTICO zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków w celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Prawa użytkownika.

Użytkownik co do zasady ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a
przetwarzanych przez nas. Użytkownik może także sprzeciwić się gromadzeniu i
dalszemu przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem).
Użytkownik może także zażądać poprawienia swoich danych osobowych w razie
konieczności. Dla realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt z HORTICO.

 

Zażalenia.

Jeśli użytkownik ma zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
HORTICO, prosimy o kontakt z nami. Przeanalizujemy i ocenimy zażalenie
użytkownika, a także przedstawimy nasze stanowisko. W razie potrzeby możemy
skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Odesłania do innych stron www.

Nasza strona może zawierać odesłania do innych stron www. Nie ponosimy
odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych podmiotów oraz ich
politykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Dane kontaktowe HORTICO.

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź niniejszej polityki:
HORTICO S.A.
ul. Giełdowa 12 H, 52-437 Wrocław, rodo@hortico.pl

www: trueblue